O projekcie

Projekt „To jest Twoja szansa!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Okres realizacji projektu: Grudzień  2016 – Listopad 2017

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowaie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie.  Uczestnikom zapewniamy:

 • trzy 3 - godzinne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/czek Projektu

- kompleksowe, indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Uczestnikom zapewniamy:

 • trzy 2 - godzinne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
 • zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/czek Projektu

- szkolenia zawodowe - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfiku.Uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe - wersja elektroniczna
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 50% Uczestników/czek Projektu
 • Stypendium szkoleniowe

 

- 3 miesięczny staż zawodowy – celem stażu jest przede wszystkim zniwelowanie luk w praktyce zawodowej i przygotowanie uczestników poprzez umiejętności praktyczne do potrzeb pracodawców. Staże będą powiązane z szkoleniami zawodowymi które odbyli uczestnicy projektu. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców,wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

CEL

Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób pozostajacych bez pracy niezarejstrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne, w wieku 30 lat i więcej - tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza,zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  prze min. 60% uczestników szkoleń

Podjęcie zatrudnienia przez min. 41% Uczestników/czek Projektu

WARTOŚĆ PROJEKTU    498 707,72 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 446 212,17 zł